Petravaaran Erämiehet ry - Säännöt

Petravaaran Erämiehet ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on PETRAVAARAN ERÄMIEHET ja kotipaikka Tohmajärven kunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiriin.

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista
 2. verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa
 3. riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtia järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta
 4. harjoittaa riistanhoidollista ja hyvien metsästystapojen mukaista koulutus- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa
 5. edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta
 6. kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeaa käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt , jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 8§ 12 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalla.

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus piirille. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema 6-jäseninen johtokunta (johon kuuluu 5 vakinaista ja 1 varajäsen). Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 2 muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään 10 päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään 2 päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään 2 viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle kirjallisesti lähetetyllä kokousilmoituksella.

Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
 5. esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä
 6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
 7. toimitetaan johtokunnan jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
 8. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma toimikautta varten
 9. käsitellään toimintakauden tulo- ja menoarvio
 10. määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 11. valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
 12. toimitetaan uusien jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla
 13. valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin sekä määrätään heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen edellyttämät äänimäärät
 14. käsitellään muut johtokunnan tai yksityisen jäsenen johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsuissa mainitut asiat
 15. päätetään kokouksen Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirille tehtävistä esityksistä
 16. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja siinä päätetään jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena samoinkuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

10§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu lähetetään 7§ mainitulla tavalla. Kokouksessa voidaan valita uusia jäseniä.

11§

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä joista päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

12§

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

13§

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa yleisen riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin kanssa. Yhdistyksen on vuosikokouksen jälkeen huhtikuun 1 päivään mennessä lähetettävä piirille sen määräämän kaavakkeen mukaiset tiedot toiminnastaan, ilmoitus johtokunnan kokoonpanosta, jäsenluettelo ja vuosikertomus kaksina kappaleina sekä annettava tarpeen vaatiessa piirille sen pyytämät muut tiedot. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilö ja jäsenmuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi.

14§

Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen , kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

15§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

16§

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.